Regulamin

Regulamin – wersja skrócona

1. Właścicielem i administratorem serwisu jest osoba fizyczna Krzysztof Pacholski, w razie wątpliwości, pytań jestem dostępny pod adresem email: cyfrowytrener@gmail.com

2. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna dalej zwana “Użytkownikiem/Osobą kupującą lub klientem”.

3. a.) Osoba sprzedająca świadczy na rzecz Osoby kupującej usługę, która polega na udostępnieniu dostępu do kursu internetowego w serwisie “Cyfrowy Trener”, zawiera informacje i treści zależne od wyboru rodzaju kursu, natomiast najczęściej jest to tematyka związana z inżynierią oprogramowania, produktywnością, motywacją oraz samorozwojem.

b.) Osoba sprzedająca dodatkowo oczywiście po uprzedniej zgodzie użytkownika świadczy dodatkową usługę, która polega na przesyłaniu informacji oraz treści związanych tematycznie z usługą lub produktem na podany adres email użytkownika.

Wymagania Techniczne serwisu

W celu skorzystania z usługi, którą udostępniamy należy spełnić minimalne wymagania:

 • Komputer z przeglądarką internetową (Chrome, Firefox, Safarii, Brave, Opera, Edge itp .itd.) 
 • Stałe łącze internetowe (połączenie z internetem)
 • Aktywna obsługa ciasteczek (cookies) w przeglądarce
 • Brak adblockerów, które mogłby uniemożliwić odtwarzanie video z serwisu Youtube.com itp.

Sposób zawarcia umowy i inne postanowienia

Skorzystanie z oferowanej usługi możliwe jest wyłącznie po prawidłowym zawarciu Umowy pomiędzy osobą sprzedającą, a kupującą zgodnie z procedurą:

 • Użytkownik wypełnia formularz zamówienia za pomocą strony www serwisu “Cyfrowy Trener”,
 • Osoba kupująca podczas wypełniania formularza zamówienia deklaruje, że jest osobą pełnoletnią. Zakup produktów cyfrowych może odbywać się jedynie przez pełnoletnią osobę fizyczną. Osoba kupująca podczas składania zamówienia oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i odpowiada za prawdziwość złożonego oświadczenia,
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw klientów i użytkowników serwisu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem właściel serwisu deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu,
 • Użytkownik otrzymuje na stronie www informację o realizacji zamówienia, następnie na adres email podany przez Użytkownika przychodzi email z nazwą użytkownika i linkiem do platformy, na którą użytkownik może się zalogować
  i korzystać z usługi/produktu,
 • Umowa zawarta z użytkownikiem jest zawierana na czas nieokreślony, co oznacza, że Użytkownik uzyskuje nieograniczony w czasie dostępu do kursu w serwisie “Cyfrowy Trener”, przez czas istnienia strony www,
 • Umowa może zostać rozwiązana przez użytkownika, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania konkretnej przyczyny za pośrednictwem “formularza zwrotu” (dostępny pod linkiem: Formularz zwrotu) na adres email: cyfrowytrener@gmail.com, w przypadku problemów lub wątpliwości użytkownik zawsze może skontaktować się z naszym zespołem pod podanym powyżej adresem email.  Rozwiązanie umowy przez użytkownika za wypowiedzeniem powoduje, że jego dane osobowe zostają usunięte z systemu umożliwiającego dostęp do kursów i przechowywane są tylko w odpowiednio zabezpieczony sposób zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  W przypadku, w którym użytkownik otrzymał już całość zamówionych materiałów, rozwiązanie umowy nie wiąże się ze zwrotem zapłaconej ceny, gdyż usługa została już wykonana. Ponadto oświadczając, że użytkownik godzi się na dostarczenie materiałów w momencie zawarcia umowy i tym samym rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy w ustawowym terminie 14 dni, użytkownik traci tym samym prawo odstąpienia od umowy w momencie, w którym materiały zostały mu dostarczone, czyli umowa została wykonana.
 • Osoba kupująca ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza służącego do rejestracji w serwisie,
 • Osoba kupująca przyjmuje do wiadomości, że treści zawarte w produktach/usługach są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora,
 • Administrator serwisu “Cyfrowy Trener” weryfikuje zamieszczane treści pod kątem ich zgodności z prawem. Niewłaściwe treści i wszelkie nadużycia w serwisie “Cyfrowy Trener” mogą być zgłaszane za pomocą komentarzy lub wiadomości prywatnych, jak również na adres email: cyfrowytrener@gmail.com. Administrator serwisu “Cyfrowy Trener” nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści przez użytkowników, natomiast dokłada wszelkich starań podczas weryfikacji zgodności z prawem treści dodanych przez użytkowników,
 • Usługa jest świadczona w sposób ciągły, wszelkie przerwy lub błędy w poprawnym działaniu serwisu należy zgłaszać administratorowi na maila: cyfrowytrener@gmail.com dokładnie opisując zaistniałą sytuację oraz jeżeli to możliwe, użytkownik powinien podać dokładny czas wystąpienia incydentu.
 • Osoba sprzedająca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) jak i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Użytkownik podając przy wypełnianiu formularza zamówienia, (a tym samym zakładaniu konta)  swoje dane osobowe Osobie sprzedającej wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Właściciela serwisu/Osobę sprzedającą w celu świadczenia usługi, oczywiście użytkownicy mają w dowolnym momencie możliwość podglądu, modyfikacji/edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby właściciela serwisu.

Zaktualizowana wersja regulaminu jest dostępna dla użytkowników pod adresem url: https://cyfrowytrener.pl/regulamin-2/

REGULAMIN – Pełna wersja

Definicje

Adres pocztowy – oznaczenie miejsca doręczenia przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym wskazanego przez nadawcę albo oznaczenie miejsca ich zwrotu do nadawcy. Potocznie jest to po prostu  nazwa miejscowości i numer nieruchomości (kod pocztowy oraz miejscowość).

Adres do reklamacji/zwrotów: Proszę o kontakt e-mail.

e-mail: cyfrowytrener@gmail.com

Nazwa firmy: Krzysztof Pacholski – Cyfrowy Trener

Zgłoszenie reklamacji – Zgodnie z art. 561(5) k.c. dowolna reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 2 tygodni (14 dni) od daty jej złożenia.

Dowód zakupu – faktura, potwierdzenie na stronie internetowej, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.

Karta produktu – pojedyncza podstrona serwisu z produktem.

Osoba kupująca/klient/konsument – osoba, która nabywa towary na własny użytek, przy czym jest to pełnoletnia osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u osoby sprzedającej zakupu związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Koszyk – lista produktów/usług utworzona z oferowanych w serwisie produktów/usług na podstawie wyboru osoby kupującej.

Platforma internetowa ODR – serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Dostępny pod adresem, tam też znajdziesz więcej informacji o “platformie ODR” -> Internetowe rozstrzyganie sporów | Komisja Europejska

Płatność – metoda dokonania zapłaty za produkt/usługę

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia dla osoby kupującej

Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r.

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem Cyfrowy Trener za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Osoba Sprzedająca:

Krzysztof Pacholski

KONTO BANKOWE: o informacje odnośnie konta proszę o kontakt pod adresem email: cyfrowytrener@gmail.com

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych – dotyczy tylko przesyłek krajowych. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane.

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Wadainaczej wada fizyczna. Warto, również zapoznać się z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne pod adresem url: Rękojmia, a gwarancja – Europejskie Centrum Konsumenckie

Zamówienie – oświadczenie woli osoby kupującej złożenie chęci zakupu za pośrednictwem serwisu Cyfrowy Trener

Warunki ogólne

Umowa, która jest zawierana pomiędzy klientem, a firmą Cyfrowy Trener jest w języku polskim, w pełni zgodna z polskim prawem i niniejszym określonym regulaminem.

 • Miejsce wydania produktu lub usługi musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający jest w pełni zobowiązany do świadczenia usług i dostarczać produkty (rzeczy) wolne od wad.
 • Ceny, które są podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 • Ceny produktów, które są oferowane przez zespół “Cyfrowy Trener” nie zawierają kosztów dostawy, które są określone w cenniku dostaw. 

Wszystkie terminy liczone są zgodne z art. 111 Kodeksu Cywilnego. Z tego wynika, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Dowolne udostępnienie, utrwalenie, potwierdzenie jak i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu otrzymania dostępu do wymienionych informacji w przyszłości może nastąpić w postaci:

 • potwierdzenia zamówienia na podstawie wysyłki na wymieniony adres email: cyfrowytrener@gmail.com
 • zamówienia, faktury, informacji o prawie odstąpienia od spisanej umowy, aktualnego regulaminu w wersji cyfrowej (format .pdf), wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji cyfrowej (format .pdf), linków do pobrania określonego regulaminu przez użytkownika, jak również wzorca reklamacji/odstąpienia od wcześniej zawartej umowy.

Osoba sprzedająca informuje użytkowników o gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów i usług występujących w sklepie platformy Cyfrowy Trener.

Płatności są obsługiwane przez PAYPRO S.A.

Adres firmy:

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068

Nr KRS 0000347935, operatora serwisu płatności Przelewy24.

Płatności są obsługiwane przez Stripe Inc.

Adres siedziby firmy Stripe znajduje się pod adresem 185 Berry Street, San Francisco, CA, Stany Zjednoczone, 94107; telefon 650-427-9276.

W przypadku płatności kartami kredytowymi, w Sklepie dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Osoba sprzedająca, nie pobiera żadnych opłat w związku z komunikacją zdalną (na odległość), natomiast Kupujący poniesie koszty w wysokości wynikającej z umowy jaka została zawarta z osobą trzecią świadczącą na jego korzyść określoną usługę, pozwalającą na zdalny kontakt (porozumiewanie się na odległość). Mam na myśli np.  opłaty za korzystanie z aplikacji umożliwiających kontakt na odległość lub opłaty za transfer danych, za co nie odpowiada Osoba sprzedająca.

Osoba sprzedająca zapewnia użytkownikowi kupującemu pełną poprawność działania platformy “Cyfrowy Trener” na dowolnych systemach operacyjnych oraz przeglądarkach: Google Chrome, Firefox, Brave, Opera. Dotyczy ekranów powyżej 1xxx px (tysiąca pixeli). 

Osoba kupująca może wykorzystać możliwość zapamiętania jej danych przez sklep w celu ułatwienia złożenia kolejnego zamówienia. W tym przypadku Osoba kupująca musi podać nazwę konta oraz hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do konta. Zarówno nazwa konta oraz hasło są ciągiem znaków wprowadzonych przez osobę kupującą, która powinna bezwzględnie zachować te dane w tajemnicy i chronić je przed niepowołanym dostępem osób trzecich oraz dbać o swoje bezpieczeństwo w tym zakresie. 

Osoba kupująca w dowolnym momencie ma możliwość, wglądu, modyfikacji/edycji oraz usunięcia wcześniej wspomnianego konta na platformie Cyfrowy Trener.

Osoba sprzedająca bezwzględnie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, udostępniając użytkownikom sklep oraz platformę.

Osoba kupująca jest bezwzględnie zobowiązana do:

 • korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub specyficznych urządzeń,
 • deklaracji, że jest osobą pełnoletnią. Osoba kupująca podczas składania zamówienia oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i odpowiada za prawdziwość złożonego oświadczenia,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników serwisu oraz dla osoby sprzedającej,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

Proces realizacji i zawarcia umowy

Kwestie związane z umową i realizacją zamówienia

W serwisie “Cyfrowy Trener” zamówienia mogą być składane przez klientów przez 24 godziny na dobę.

Jeżeli osoba kupująca chce złożyć zamówienie powinna wykonać następujące czynności:

 • dodanie kursu/produktu do koszyka
 • wybrać preferowany rodzaj płatności
 • złożyć i wypełnić w pełni formularz zamówienia i utworzenia konta
  (w przypadku pierwszego zamówienia dla użytkownika)
 • Zawarcie umowy z Klientem, odbywa się z chwilą złożenia zamówienia
  i finalizacji transakcji.


Proces finalizacji transakcji zamówienia przez klienta płacącego za pomocą systemu płatności elektronicznej, następuje po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta na konto Osoby sprzedającej lub w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania autoryzacji płatności. Ten proces powinien wystąpić maksymalnie w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, natomiast jeżeli osoba Kupująca nie była w stanie wypełnić świadczenia jeżeli incydent nie wystąpił z winy tej osoby, osoba kupująca powinna poinformować o takim przypadku osobę sprzedającą.

Proces zawarcia umowy z klientem odbywa się wraz z chwilą przyjęcia zamówienia przez Osobę sprzedającą, Klient zostaje o tym poinformowany maksymalnie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Osobę kupującą.

Proces realizacji zamówienia osoby kupującej za pomocą systemu płatności elektronicznych występuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty osoby kupującej na koncie bankowym osoby sprzedającej.

Proces realizacji zamówienia złożony przez osobę kupującą może zostać uzależniony od wykonania wpłaty całej kwoty lub jedynie części wartości zamówienia, realizacja zamówienia może być zależna również od uzyskania limitu kredytu kupieckiego
o wartości zamówienia i większej.

Prawo osoby kupującej do reklamacji / odstąpienia od umowy

Osobie kupującej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 art. 34 Prawa konsumenckiego. Natomiast, osoba kupująca ma możliwość poinformowania sprzedającego o przyczynie odstąpienia od umowy w dowolnej formie preferowanej przez osobę kupującą (poprzez adres email, formularz, komentarz itp.)

Osoba kupująca zawierając umowę dotyczącą zakupu kursu poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że jest świadoma formy oraz treści zakupionego kursu. Kurs zostanie dostarczony po upływie 14 dni na odstąpienie od umowy. Jeżeli osoba kupująca wyrazi zgodę na dostarczenie kursu przed upływem terminu 14 dni, o którym mowa powyżej, w takim wypadku prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje od momentu dostarczenia kursu. Tym samym złożenie oświadczenia, że kupujący wyraża zgodę na dostarczenie kursu przed upływem terminu 14 dni i zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, oznacza, że kupujący traci możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w momencie dostarczenia mu kursu zgodnie z jego życzeniem przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

Osoba kupująca, jest w pełni świadoma produktu lub usługi, który otrzyma. W ofercie dokładnie i wyczerpująco opisano co jest przedmiotem sprzedaży zarówno w formie tekstu oraz video. Jeżeli, osoba kupująca ma jakiekolwiek wątpliwości co do oferty, zawsze może się z nami skontaktować w celu wyjaśnienia szczegółów i wątpliwości pod adresem email: cyfrowytrener@gmail.com

Termin w jakim możliwe jest odstąpienie od umowy przez osobę kupującą wynosi 2 tygodnie (14 dni) licząc od momentu wydania kursu lub produktu dla osoby kupującej, chyba że kupujący zrzekł się prawa do odstąpienia od umowy w tym terminie. W celu realizacji odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie formularza zwrotu: Formularz zwrotu przed upływem końca terminu na adres email: cyfrowytrener@gmail.com

Proces odstąpienia od umowy przez Osobę kupującą rozpoczyna się po złożeniu oświadczenia odstąpienia od umowy w wypełnionym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu w formie zgodnej
z Prawem konsumenckim. Formularz znaduje się w serwisie “Cyfrowy Trener” pod adresem URL:  https://cyfrowytrener.pl/formularz-zwrotu/ oraz w formie dokumentu: Formularz zwrotu

Osoba kupująca automatycznie potwierdzi Osobie sprzedającej na adres mailowy (cyfrowytrener@gmail.com), który został podany przy zawieraniu umowy lub inny jeżeli został takowy podany w złożonym oświadczeniu) doręczenie/ przekazanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku poprawnego złożenia “formularza zwrotu” i w przypadku zaistnienia warunków do odstąpienia od umowy, umowa z chwilą poprawnie dokonanego odstąpienia uważana jest za niezawartą.

Osoba kupująca nigdy nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy nie wyraziła ona zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od zawartej umowy lub jeżeli osoba kupująca nie została poinformowana o utracie przysługującego mu prawa do reklamacji/odstąpienia od umowy w chwili udzielenia zgody, lub w innym przypadku gdy producent/przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego .

W przypadku poprawnie dokonanego odstąpienia od umowy osoba sprzedająca możliwie jak najszybciej od otrzymania oświadczenia, lecz nie później niż w terminie dwóch tygodni (14 dni) dokona zwrotu/zwróci Osobie kupującej wszystkie dokonane przez niego płatności (tylko w przypadku przedmiotów fizycznych), w tym również koszty dostarczenia Osobie kupującej produktu/usługi, natomiast jeżeli Osoba kupująca wybrała inny sposób dostawy niż najtańszy (dotyczy produktów fizycznych) oferowany przez osobę sprzedającą. W takim przypadku Osoba sprzedająca nie zwróci Osobie kupującej dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. Natomiast w przypadku odstąpienia bez podania przyczyny, jeżeli były jakiekolwiek koszty wysyłki, należy zaznaczyć, że koszty wysyłki nie są w tej sytuacji zwracane.

Osoba sprzedająca wykonuje zwrot zapłaty przy wykorzystaniu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyła Osoba kupująca. W przypadku wystąpienia obowiązku zwrócenia środków za wykonaną transakcję przez osobę kupującą za pośrednictwem karty płatniczej osoba sprzedająca wykona zwrot na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Osoby kupującej.

Osobie kupującej zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli:

 • przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (Jeżeli osoba kupująca wyrazi zgodę na dostarczenie kursu przed upływem terminu
  14 dni, o którym mowa powyżej – na początku rozdziału , w takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu dostarczenia kursu),
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • jest to rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • są to nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Kwestie związane z polityką prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych użytkowników

Osobą zarządzającą (administratorem) bazy danych osobowych dostarczanych przez osoby kupujące (użytkowników) w serwisie jest osoba sprzedająca.

Osoba sprzedająca zobowiązuje się do bezwzględnej ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Osoba kupująca podczas składania zamówienia podaje dobrowolnie dane osobowe Osobie sprzedającej, przy czym jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Osobę sprzedającą w celu zrealizowania wcześniej złożonego zamówienia. Osoba kupująca ma możliwość w dowolnym momencie wglądu, edycji/modyfikacji, aktualizacji i usuwania swoich danych osobowych.

Dokładne zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez serwis “Cyfrowy Trener” zostały szczegółowo wyjaśnione w Polityce Prywatności, użytkownik ma do niej wgląd pod adresem url: polityka prywatnosci – Cyfrowy Trener

Kwestie na zakończenie regulaminu i podsumowanie

Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie nie mają na celu naruszenie jakichkolwiek praw Osoby kupującej. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Osoba sprzedająca jest zobowiązana do bezwzględnego podporządkowania się i stosowania tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O modyfikacjach regulaminu oraz ich zakresie zarejestrowane Osoby Kupujące będą informowane drogą elektroniczną (na podany podczas rejestracji lub przy wypełnianiu formularza email). Poinformowanie użytkowników o aktualizacji lub wejściu w życie nowego regulaminu zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wyżej wymienioną operacją. 

Właściciel będzie w przyszłości wprowadzał zmiany w celu dostosowania regulaminu do aktualnego i obowiązującego stanu prawnego w Polsce.

Bieżąca wersja regulaminu jest dostępna w Serwisie Cyfrowy Trener w zakładce regulamin pod poniższym adresem url: https://cyfrowytrener.pl/regulamin-2/. Podczas realizacji zamówienia jak i w całym cyklu opieki posprzedażowej Osobę kupującą obowiązuje regulamin zaakceptowany przez użytkownika przy składaniu zamówienia. Z wyłączeniem sytuacji gdy osoba kupująca uzna nowy regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Osobę sprzedającą o wyborze aktualnego jako regulaminu obowiązującego.

Niniejszy regulamin w przypadku spraw nieuregulowanych stosuje się do odpowiednio obowiązujących przepisów prawnych w Polsce. Wszelkie kwestie sporne, w przypadku decyzji Osoby kupującej, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub też procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Osoba kupująca ma prawo do skorzystania z równoważnych i przede wszystkim zgodnych z prawem metod przedsądowego lub też pozasądowego rozwiązywania sposób. Te czynności mogą się odbyć między innymi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Osoba sprzedająca oświadcza chęć i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. Oczywiście ostatecznie sprawę może rozstrzygnąć Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.